Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

Predávajúci:

Obchodné meno:   Optika-M+, s.r.o.

Sídlo:                         Eisnerová 56/A, BA IV, 841 07 

IČO:                           46 969 489

Práva forma:            Spoločnosť s ručeným obmedzeným 

Zapísaný:                  OS BA I

Zastúpený:               Melánia Matusová

Emailová adresa:    info@optikam.sk

Telefónne číslo:      02/64761345

Poštová adresa:     Eisnerová 56/A, BA IV, 841 07

Prevádzka:              Eisnerová 56/A, BA IV, 841 07

Webová stránka:   WWW.OPTIKAM.SK

Názov banky:         Fio Banka a.s.

IBAN:                       SK87 8330 0000 0020 0197 4543

BIC (SWIFT):            FIOZSKBA

(ďalej len „Predávajúci“) 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 
Odbor výkonu dozoru
BA@SOI.SK
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky pre spotrebiteľov“) stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa (tiež ako „kupujúci“ alebo „zákazník“),vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Kupujúcim sa v zmysle tejto ČASTI Obchodných podmienok pre spotrebiteľov rozumie spotrebiteľ.

1.2. Spotrebiteľom je v zmysle týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt. 

1.4. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy. 

Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy 

2.    Po výbere tovaru na stránke internetového obchodu a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ bude spotrebiteľ presmerovaný do objednávkového formulára (ďalej len objednávkový formulár). Je potrebné, aby spotrebiteľ v objednávkovom formulári uviedol všetky údaje (resp. zvolil príslušnú voľbu v objednávkovom formulári), teda meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie spotrebiteľom objednaného tovaru, údaje o spôsobe úhrady ceny za tovar a spôsobe doručenia tovaru, prípadne zľavový kód alebo kupón. 

2.1.    Po voľbe spôsobu platby bude spotrebiteľ presmerovaný na stránku, kde sú zhrnuté všetky údaje objednávky spotrebiteľa. Predávajúci žiada spotrebiteľa, aby skontroloval a prípadne opravil akékoľvek chybné údaje uvedené v objednávke stlačením tlačidla „Upraviť“. V prípade, ak sú všetky spotrebiteľom zadané údaje správne, objednávku odošle stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.

2.2    Po odoslaní objednávky predávajúci doručí spotrebiteľovi, na ním zadaný e-mail, potvrdenie objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na odoslanie na doručenie.

2.3.    Náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre uskutočnenie objednávky, si hradí spotrebiteľ sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

2.4.    Objednávku, ako aj zmluvu, predávajúci archivuje najmenej po dobu 2 rokov. Objednávka ani zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím stranám (okrem zamestnancov a subdodávateľov predávajúceho v potrebnom rozsahu alebo ak predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných právnych predpisov.

2.5.    Spotrebiteľ je oprávnený kúpiť len také množstvo tovaru, ktoré zodpovedá bežnej potrebe. Tovar kúpený prostredníctvom stránky internetového obchodu predávajúceho nie je určený na ďalší predaj. Ak si spotrebiteľ objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá bežnej potrebe alebo podľa jemu dostupných informácií predávajúci usúdi, že spotrebiteľom objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, predávajúci má právo objednávku spotrebiteľa zrušiť, prípadne, ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim, si spotrebiteľ a predávajúci vrátia všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

2.6. Záväzné akceptovanie návrhu resp. objednávky obsahuje informácie najmä o:špecifikácii tovaru ako predmetu kúpnej zmluvy, cene tovaru a/alebo iných služieb, dodacej lehote tovaru, mieste, kde má byť tovar dodaný, o cene, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru a pod..

Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný najmä:

a. po uzatvorení zmluvy t.j. po záväznom akceptovaní objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b. zabezpečiť, aby predmetný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c. doručiť kupujúcemu (v elektronickej alebo fyzickej podobe) všetky podklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za objednaný tovar.

3.3. Pri osobnom odbere tovaru má Predávajúci právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru, príp. predložením potvrdzujúceho emailu o akceptovaní objednávky a to za účelom jeho identifikácie t.j. či sa tovar skutočne odovzdáva osobe, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu na diaľku.

Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný najmä:

a. uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru,

b. prevziať objednaný alebo zaplatený tovar,

c. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Dodacie a platobné podmienky

5.1. Predávajúci ponúka tovar podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy, v lehote do 30 pracovných dní prostredníctvom prepravcu. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššie moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho mailom, alebo prostredníctvom SMS. 

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v uzavretej kúpnej zmluve, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a to v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

5.4. V prípade, ak Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, a kupujúci bol o mieste a čase vopred preukázateľne informovaný, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu alebo prepravcovi písomné splnomocnenie. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov.

5.5. Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu, skontrolovať tovar, jeho obal (počet zásielok, neporušenosť označenia s firemným logom, poškodenie zásielky a pod.) podľa priloženého prepravného listu, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. V prípade, ak kupujúci neuplatní svoje právo odmietnuť zásielku a túto porušenú, otvorenú či poškodenú od dopravcu prevezme, tak reklamácie budú neakceptované. Ak je tovar spotrebiteľovi doručený v porušenom alebo poškodenom obale a stave predávajúci žiada spotrebiteľa, aby tovar od doručiteľa neprebral a súčasne sa riadil všeobecnými obchodnými podmienkami doručiteľa. 

5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok pre spotrebiteľov odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

5.7. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť spôsobom zvoleným v objednávke z nasledovných možností: Platba v hotovosti, Platba prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, na dobierku. 

Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou bezhotovostného prevodu alebo vkladom na účet Predávajúceho, hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Ak kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa uzavretej kúpnej zmluvy, najneskôr však pri dodaní tovaru. 

6.4. Ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar objednaný v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo objednaného tovaru, prechádza na kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania určenom v objednávke kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho resp. osobou ním poverenou.